Reklamačný protokol

Kupujúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:


Predávajúci:

Meno / Obchodné meno:

Adresa:

IČO:

telefón:

e-mail:


Týmto reklamujem dole uvedený tovar s popisom závady

Názov tovaru:

Zakúpený dňa:

Číslo dokladu:

Popis chyby:

Dátum:

Podpis kupujúceho:


Vyjadrenie Predávajúceho

Vyššie uvedený tovar sme prijali na reklamáciu. Na základe preverenia stavu a podľa nášho názoru BOLA* NEBOLA* reklamácia opodstatnená.

Návrh riešenia:

Zodpovedná osoba:

Dátum:

Podpis predávajúceho:

*nevhodné prečiarknite