Aviváž Malizia - Ametis 1L

Upozornenia: pred použitím si prečítajte etiketu: po každom použití fľašu zatvorte. Po použití si dobre umyte ruky vodou. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami. Pri zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Odstráňte a opláchnite. Ak problém s očami pretrváva, poraďte sa s lekárom. Neprehĺtaj. V prípade prehltnutia ihneď vyhľadajte lekára a ukážte obal alebo etiketu. Okamžite zavolajte toxikologické centrum. Udržiavať pri teplote medzi 5-25 °C mimo pôsobenia slnečných lúčov.

Chemické zloženie:  voda, katiónová povrchovo aktívna látka 5-15%, parfum, cinnamal, kumarín, lysmeral, linallol, limonén, laurylamín Dipropyléndiamín, benzizotiazolón, metylizotiazolón, farbivo 


2,65 €